loading

Unsere Attraktionen

Spaß für alle

Jump-arena

Wir haben Spaß am Springen, Klettern und Herumtollen. Kommen Sie und probieren Sie es auch! Eine große Auswahl an Attraktionen wird die ganze Familie unterhalten.

Olympisches Trampolin
Olympisches Trampolin

Obwohl es nicht so scheint, haben Trampoline ihre Wurzeln im Mittelalter. Früher benutzten sie flexible Bretter, um die Höhe zu erreichen. Die Schritte zur Herstellung des Trampolins wurden von den Eskimos unternommen, die sie aus Walrosshaut herstellten.

Aufblasbarer Airback
Aufblasbarer Airback

Landefläche von 25 Quadratmetern, wo Sie aus einer Höhe von 1,5 Metern oder 2 Metern sicher landen können.

Trampolin
Trampolin

Trampolin, wohin das Auge blickt. Trainiere auf sechzehn Trampolinen deine Sprünge und Tricks aller Art.

Kletterwand
Kletterwand

Klettern Sie so viel Sie können, in das Schaummeer zu fallen ist 100% sicher und macht Spaß.

Schaumiges Meer
Schaumiges Meer

Im Meer voller weicher Gischt können die kleinsten und ängstlichsten Springer verschiedene Tricks üben.

Extrudiert auf dem Schwebebalken
Extrudiert auf dem Schwebebalken

Auf dem Schwebebalken entscheiden Ihre Geschicklichkeit und Ihr Gleichgewicht. Stellen Sie sich einen tiefen Abgrund oder eine glühende Lava unter Ihnen vor und Sie werden selbst sehen, wie Sie es versuchen werden!

Basketball
Basketball

Keine Notwendigkeit, bis zu zwei Meter zu messen, bei uns punkten Sie ganz einfach wie in der NBA! Springen Sie auf und legen Sie Ihren besten Korb im Leben oder üben Sie einige großartige Dinge.

Spider wall
Spider wall

Velcro Jump - ziehe ein spezielles Outfit an, springe auf die richtige Höhe und halte dich an den Klettverschluss, bis du es versuchst, du glaubst nicht, wie viel Spaß das macht.

Ninja-Track
Ninja-Track

Grenzenlose Spiele, Ninja-Faktor und Affenspuren aus der Kindheit… all das kommt mir zu Beginn unserer Ninja-Strecke in den Sinn. Zeigen Sie, was für ein Krieger in Ihnen steckt. Auf zwei Strecken gleichzeitig können Sie paarweise fahren.

Betriebsregeln

Sicherheitshinweise für Besucher

 

Čl.I.

Obecné povinnosti

 1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny Jumparena Cheb jsou závazné pro všechny návštěvníky parku.
 2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru trampolín seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách Jumpareny.
 4. Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
 5. Vstup jednotlivců do prostoru trampolín:
  • 5.1.pro osoby ve věku do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu zákonného zástupce a jeho přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy.
  • 5.2.pro osoby ve věku do 15 let, je vstup možný pouze s doprovodem zákonného zástupce (rodiče). Do parku ho musí dovézt/doprovodit a zase vyzvednout. Samotné děti pod 15 let bez doprovodu dospělé osoby 18 + nebudou samotné vpuštěny do areálu, ve kterém se park nachází.
 6. Vstup osob ve skupinách zahrnující osoby ve výšce od 110 cm, ale mladší 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), která nese za osoby mladší 18 let odpovědnost.
 7. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.
 8. V celém areálu platí zákaz kouření.
 9. Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky.
 10. Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.

Čl.II.

Podmínky vstupu do prostoru trampolín :

 1. Vstup do prostoru trampolín je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení areálu, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, opasky, hodinky, náušnice, džíny s ostrými cvočky apod.
 2. Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 3. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neodpovídá.
 4. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 5. Vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na trampolíny, jídlo si sníst v barové části parku u stolků)
 6. Vstupovat se zvířetem.
 7. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
 8. Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál Jumpareny Cheb si vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru arény.
 9. Vstup do parku je umožněn vždy v celou hodinu, po vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců parku a pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení.

Čl.III.

Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín

 1. V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly.
 2. V prostoru parku je při sportovních činnostech zakázáno
  • 2.1. skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,
  • 2.2. odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
  • 2.3. skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,
  • 2.4. sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
  • 2.5. přeskakovat na obsazenou trampolínu,
  • 2.6. jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
  • 2.7. strkání, běhání, nahánění se a závodění v celé aréně (platí i mimo prostor atrakcí),
  • 2.8. klouzání se na svažující se stěně trampolíny,
  • 2.9. vstupovat pod trampolíny a do zázemí parku,
  • 2.10. chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě,
  • 2.11. skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed trampolíny.
  • 2.12. skákání nebo věšení se na oplocení,
  • 2.13. skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra,
 3. Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.
 4. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba – platí i pro delší trampolínové pásy,
 5. Maximální hmotnost skákající osoby je 130 kg.
 6. Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte míčem po osobách, které jsou už vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají.
 7. Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru areálu.
 8. Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.
 9. Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.
 10. Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu Jumpareny Cheb :
  • 10.1. jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,
  • 10.2 .jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín, a zázemí parku,10.3. závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů.
 11. Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Jumpareny Cheb je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

Čl.IV.

Dodržování řádu, odpovědnost

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Jumpareny Cheb.
 2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
 3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.
 4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál Jumpareny Cheb oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání.
 6. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat. Při nedodržování bezpečnostních pravidel a ohrožování ostatních návštěvníků parku, má personál právo návštěvníka z parku vykázat, bez možnosti vrácení vstupného.

UVEDENÁ BEZPEČNOSTÍ PRAVIDLA JSEM SI PŘEČETL, SOUHLASÍM S NIMI A CHCI REZERVOVAT.

Machen Sie glücklich mit einem Geschenkgutschein
Machen Sie glücklich mit einem Geschenkgutschein
Der Gutschein ist für alle Leistungen gültig. Unvergessliche Erlebnisse für Kinder und Erwachsene!